TALENT-KWALITEIT-RESPECT

Vanuit het pedagogisch project en de kernwaarden van onze school respect – talent – kwaliteit, geven we op Sint-Laurens elke leerling de begeleiding waar hij recht op heeft tijdens zijn schoolloopbaan. We nemen de verantwoordelijkheid om samen met alle partners te werken rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de leerling, draagkracht van de leerkrachten en de haalbaarheid van de redelijke aanpassingen voor de organisatie.

Bouwen aan een vertrouwensrelatie met alle partners

Een goede relatie begint bij het betrekken van alle actoren en het voeren van een open communicatie, waardoor er een verbinding en wederzijds respect ontstaat tussen:

  • de leerling,
  • de leerkracht,
  • het schoolteam,
  • de ouders,
  • externen bij de begeleiding.

De leerling staat centraal

We doorlopen een groeitraject op maat, afhankelijk van de onderwijsloopbaan en de (zorg)behoeften, zodat de leerling zich optimaal kan ontplooien, vertrekkende vanuit eigen interesses, talenten en competenties.

Het gaat ook over je goed voelen in je vel, inzetten op verbindende relaties tussen leerlingen en leerkrachten, een motiverende babbel of een vertrouwelijk gesprek.

Zorgaanbod

Binnen deze leeromgeving streven we naar kwaliteitsvol onderwijs dat onze leerlingen voorbereidt op verdere studies, de arbeidsmarkt en het leven in de maatschappij.

De begeleiding strekt zich uit over vier domeinen die vastliggen volgens het decreet leerlingenbegeleiding. Deze domeinen zitten in de structuur van ons leerlingvolgsysteem verweven.

  • Binnen het domein onderwijsloopbaan ligt de focus op de oriëntering van onze leerlingen.
  • Het leren studeren bieden we structureel aan in onze lessen. De leerkracht brengt niet enkel vakinhoudelijke kennis over maar begeleidt ook de leerprocessen van de leerlingen en ondersteunt hen bij het studeren van het vak.
  • Als schoolteam zien we onze taak een stuk breder dan louter de leerling een vak aanleren. We zetten in op preventief handelenen volgen het psychisch en sociaal functioneren van onze leerlingen op. De vakleerkracht en klastitularis zijn hierin de eerste aanspreekpunten, het zorgteam vult aan. Bij uitdagingenen bezorgdheden gaat het schoolteam in dialoog met ouders, leerlingen, leerkrachten en externe partners.
  • Preventieve gezondheidszorg omvat zowel het fysieke als het emotionele aspect. Ook dat wordt geïmplementeerd in ons leerlingvolgsysteem. Het CLB is hier een belangrijke partner.

Het zorgcontinuüm

Zorg binnen de school begint bij de brede basiszorg, dit is fase 0 binnen het zorgcontinuüm en kan vanuit preventie evolueren tot fase 1 van de verhoogde zorg.

De school met de leerkracht als spilfiguur stimuleert de totale ontwikkeling van alle leerlingen en dit via een krachtige leeromgeving. Alle leerlingen worden door de leerkrachten systematisch opgevolgd. Dit alles gebeurt vanuit onze zorgvisie.

Het schoolteam werkt actief aan het versterken van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren = verhoogde zorg i.f.v. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Acties kunnen geïnitieerd worden door zowel de school, de pedagogische begeleiding als het CLB dit overeenkomstig hun opdracht die kadert binnen de uitbreiding van zorg = rol van het ondersteuningsnetwerk.